Toekomstvisie Badminton

Medio 2013 startte het bestuur van Badminton Nederland met de kerntakendiscussie ‘waar ligt de toekomst van Badminton Nederland?’ Samen met NOC*NSF organiseerden zij eind 2013 enkele roadshows door het land om vooral te luisteren. Vervolgens werd op de bondsvergadering van 1 februari 2014 het daaruit voortkomende visiedocument kerntakendiscussie goedgekeurd. Daarna werden er door werkgroepen een vertaling gemaakt van de ervaringen die het bestuur hadden opgedaan bij tal van inspirerende ontmoetingen in het land, tijdens toernooien, de Week van het Badminton, de roadshows of informele ontmoetingen, met verenigingen, individuele sportbestuurders, Regiomanagers, met Afgevaardigden.

Deze kerntakendiscussie is een principiële discussie over de toekomst van Badminton Nederland, kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen die blijken uit gewijzigd consumentengedrag, met een geconstateerde kloof tussen verenigingen en de bondsorganisatie in zijn huidige structuur, waarbij er geen vanzelfsprekendheid meer bestaat om zich aan te sluiten bij een landelijke bond.

Vervolgens zijn er een aantal collega-badmintonners bereid gevonden plaats te nemen in de werkgroepen. Opdracht was om dat scala aan opvattingen, ideeën, opties, te vertalen naar een uitgebreide toekomstvisie, het plan wat we nu noemen: A CLEAR FUTURE.

De boodschap is helder: Samen verenigen, één organisatie, één doel, één streven.

A Clear Future biedt handvaten om binnen alle geledingen van de badmintonsport gefaseerd een aantal bewegingen in te zetten. Als start van het implementatietraject zijn er een aantal deelprojecten benoemd, met bijbehorende kostenindicatie en een voorstel voor financiering.

Zuid-West