Vacature RegioManager

Badminton Nederland behoort met circa 55.000 leden tot de grotere sportbonden van Nederland.
Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Financiële en Facilitaire Zaken, Topbadminton en Regio’s.
Hierin zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam.
Tezamen vormen ze de werkorganisatie.
Het landelijk werkend bondsbureau in Nieuwegein verleent ondersteuning.
Voor de regio Zuid-West is de Badminton Nederland op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van :

Regiomanager ZuidWest (M/V)

 

Doel van de functie
Het coördineren en stimuleren van activiteiten binnen de regio.

 

Plaats in de organisatie
De Regiomanager is een zelfstandige functie die formeel verantwoording aflegt aan de bondsdirecteur, die namens het bondsbestuur optreedt.
Binnen de regio is de Regiomanager het aanspreekpunt voor de verenigingen en de verbindingspersoon tussen de diverse activiteiten.
Het bondsbureau verleent op onderdelen administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan de werkzaamheden van de Regiomanager.

 

Werkzaamheden
De Regiomanager coördineert de volgende zaken:
- De organisatie van de competitie en toernooien: voor deze taak is per regio een aparte commissie ingesteld, de RCW.
De voorzitter van deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale competitie en toernooien.
- De verdeling van de dienstverleningsvraag: het adviseren van de consulenten, in zake welke verenigingen kunnen worden ondersteund.
- Contact met de organisatie van topbadminton: contacten onderhouden tussen Talentencentra en overige verenigingen in de regio.
- Het regionale vrijwilligersbeleid: werven en plaatsen van vrijwilligers.
- De organisatie van verenigingsbijeenkomsten: onder meer de jaarlijkse Regiovergadering.
- Aanleveren van Regionieuws naar landelijke PR: op de website www.badminton.nl is ruimte ingericht voor regionaal nieuws.
- Het nemen van initiatieven tot de organisatie van breedtetrainingen, opleidingen en andere standaardproducten.

 

Toelichting op de werkzaamheden
- De Regiomanager kan in de eigen regio organisatieprioriteiten vaststellen.
- De Regiomanager stemt met regelmaat zijn werkzaamheden af met de andere Regiomanagers en de bondsdirecteur.
Hierbij stelt de directeur de prioriteiten vast in het geval van onder meer conflicten en regio overstijgende vragen.
- Voor de regionale taken kan de Regiomanager ondersteunende commissies in het leven roepen.
- De centraal georganiseerde taken, die door de landelijke organisatie worden opgepakt, betreffen :
  o De opvang en het uitzetten van verenigingsvragen naar de juiste plek ;
  o De coaching en vakgerichte begeleiding van de badmintonconsulenten ;
  o Verwerking van – telefonische, schriftelijke en digitale – vragen van verenigingen ;
  o Het bundelen van regionale initiatieven naar landelijk beleid ;
  o Het begeleiden/ondersteunen van grootschalige regionale initiatieven ;
  o De organisatie van landelijke evenementen, zoals schoolbadminton, (jeugd-)clinics bij landelijke sportevenementen ;
  o De organisatie van badmintongerelateerde opleidingen, zowel sportgerelateerd (trainers/ begeleiders/ wedstrijdfunctionarissen) als bestuurlijk (bestuurlijk/kaderopleiding);
  o Beleidsontwikkeling op de diverse taakvelden.
- Competitie en toernooien worden ook in landelijk verband georganiseerd.
Hiervoor is een landelijke commissie wedstrijdzaken – LCW – actief.
De LCW en RCW- en werken nauw samen in de ontwikkeling van wedstrijdgerelateerde activiteiten.
Hiervoor wordt enkele malen per jaar een LCW/RCW-coördinatoren overleg gehouden.
- De inhoud en organisatievorm van talenttrainingen wordt nationaal bepaald.

 

De reguliere omvang van de functie bedraagt ongeveer 5 uur per week.
Indien er specifieke activiteiten plaatsvinden kan dit hoger zijn.

 

Voorwaarden
De functie Regiomanager is een vrijwilligersfunctie.
Derhalve wordt geen salaris toegekend.
Wel worden onkosten vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding vrijwilligers.
Aangezien de NBB digitaal communiceert is het bezit van een computer en aansluiting op internet een voorwaarde.
Een mailadres wordt door de NBB geleverd.

 

Inlichtingen bij
Kandidaten voor de functie kunnen inlichtingen vragen bij het bureauhoofd, mevrouw Barbara Mura, telefoonnummer 030-6084152 of per mail bmura@badminton.nl.

Om te downloadenZuid-West